Ming-Jiang Zhu Workshop, Guangzhou 2014, 16″

Description in preparation.


Inventory #: 142/13