Premysl Otakar Spidlen, Prague 1961, 15⅞”

Viola Demonstration

Inventory #: 110/84