Gustav Prager, silver & ebony

Inventory #: 134/02