Gustav Prager, silver & ebony

Inventory #: 146/52