Wladyslaw Bednarski, Nowy Targ 2023

Inventory #: 158/72