Seifert Workshop, Nickel Silver/Ebony (French Style)

Inventory #: C342V