Roger Breton, Nickel Silver/Ebony (French Style)

Inventory #: 01/21