Marek Tomaszewski, Nowy Targ 2019

Violin Demonstration

Inventory #: 151/03