H.R. Pfretzschner, silver & ebony

 

 

Inventory #: 142/04