H.R. Pfretzchner, silver & ebony

Inventory #: C655M