F.C. Pfretzschner model, Silver/Ebony

Inventory #: 1/36